Příroda

Pobyt v přírodě je prioritou mateřské školy. Maximálním využitím krásné okolní přírody chceme dětem zprostředkovat přirozené soužití člověka s přírodou se všemi jejími zákonitostmi .

  •  úžasné vycházky s hrami dětí v lese
  •  dovádění v jakémkoliv počasí
  • psychický odpočinek
  •  zkoumání přírodních materiálů v různém ročním období
  • experimentování
  •  pohybové vyžití
  • volná hra
  • bezpečné zdokonalování se v pohybu v přírodním terénu
  • přímé pozorování přírodních zákonitostí

Chápeme možnost soužití s přírodou jako celistvý cíl - výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu.

Propojení pedagogiky Marie Montessori s výchovou ke zdravému životnímu stylu.
Jednou z oblastí pedagogiky Montessori je Kosmická výchova.
Marie Montessori zavádí kosmickou výchovu, která má pochopit řád vesmíru, světa, ve kterém žijeme,  a postavení člověka v něm. Je založena na projektech, pokusech, přímém pozorování přírody.

Má vést k převzetí  odpovědnosti za vlastní život i za Svět, ve kterém žijeme.
„ Prosím milé děti, které vše umí, aby se mnou pracovaly na vývoji míru ve světě „

K tomuto dlouhodobému cíli je zpracován plán EVVO školy.

Děti venku v přírodě, ohrožený druh

Plán EVVO MŠ Dubovice

Poradna

Úkolem učitele je rozpoznat lidskou osobnost dítěte a respektovat ji. Podporovat vnitřní motivaci k učení, připravovat podnětné prostředí pro hru a práci dětí.

Zobrazit více